ព័ត៌មានលម្អិត

បេះដូងមាស ( )

Heart of Gold (HG)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Nishiyama Naoki

ប្រអប់ Ccc : 164

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 802

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : n-nishiyama@hfg.org

គេហទំព័រ៖ :www.hofg.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ :

Overview

People and children who face disasters by conducting business that leads to independence through sports, education, and other activities for children, people with disabilities, and poor people in affected areas, conflict areas, and developing countries. The purpose is to contribute to the creation of opportunities to have “hope and courage” to challenge our lives.
In particular, aiming to help people in developing countries solve their own problems with their own power, focusing on human resource development with them from their perspective.