ព័ត៌មានលម្អិត

ពន្លឺកម្ពុជា ( )

Flame Cambodia (Flame)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Sue Hanna

ប្រអប់ Ccc : 132

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 901 108

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@flamecambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.flamecambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuek Thla

ភូមិ :

Overview

Our social work team go out into poor communities to visit children who need to go to school, often these children go out collecting rubbish to sell to support their families. We assess the needs of the family based on our criteria and we sponsor the children to go to school. Our case workers develop a relationship with the family and we do whatever it takes to assist the family to grow and the children to thrive at school. Once the children finish secondary school we offer places at our Leadership Academy Homes which help them study, grow in confidence and give back to their communities. Once their studies are completed the young adults leave the homes equipped to become some of Cambodia's future leaders in the areas of health, medicine, social welfare, the arts, law, marketing and many more.

Our Academy Students give back to the community through starting and manning projects like Mobile Medical, which provides free health care in at risk communities; providing water filters, for free drinking water in poor communities and helping at the Activity Centers where they teach what they have learned to younger students. We also have a Book Tuk Tuk that provides a mobile library into poor communities where there are usually no books at all. 

We do whatever it takes.

Value

AUTHENTICITY

Be humble & real, tell the truth, and show genuine love

BALANCE

Underwhelmed schedules & Overwhelmed souls

COURAGE 

Live boldly in the confidence that God is with us

FOLLOWERS OF JESUS

Embracing his truth and his ways
Read Flame's Christian Identity document here

Misssion

WE IDENTIFY, GROW AND LAUNCH LEADERS

Vision

CHILDREN OF THE URBAN POOR BECOMING LEADERS