ព័ត៌មានលម្អិត

ស្វីសខនធិច ( )

Swisscontact (Swisscontact)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and WaterEducationPlanning and Poverty reductionPrivate Sector Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Rajiv Pradhan (Country Director)

ប្រអប់ Ccc : 310

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 099 832 692

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info.cambodia@swisscontact.org

គេហទំព័រ៖ :www.swisscontact.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ :

Overview

Swisscontact has been presenting in Cambodia since January 2013, establishing its office in the country in April 2016. Swisscontact in Cambodia operates in two working areas – enterprise promotion, skills development – always acting through private sector development. Building on the wider organization’s regional and global experience, Swisscontact strives to support local areas of focus, including agricultural innovation, tourism, impact investment, and renewable energy.