ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Mine Advisory Group (MAG)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Landmine/UXO Action/Awareness

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Bertrand De Martelaer

ប្រអប់ Ccc : 224

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 115

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : Bertrand.DeMartelaer@maginternational.org

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.maginternational.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United Kingdom

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ :

Overview

Cambodia is one of most heavily contaminated countries in the world, with landmines, cluster munitions and other unexploded weapons affecting every one of the country's 25 provinces as a result of the conflict between the Khmer Rouge, the Government of Cambodia and other factions.

MAG has worked in Cambodia for more than 25 years, clearing minefields and cluster munition-contaminated areas and helping communities to stay safe.

The widespread presence of landmines and other explosive items is causing death and injury and restricting land access in Cambodia more than 20 years after the end of the conflict. Unexploded bombs continue to be a particular danger and a massive cluster bomb problem haunts the east of the country. Over 64,000 people have been killed or injured by explosive items since 1979, and there is still an average of one death or injury every week in Cambodia.

Due to the work of the mine action sector, accidents have fallen year on year, but landmine contamination continues to block safe access to land that could be used for agriculture, schools, housing for resettlement, infrastructure, and water access.