ព័ត៌មានលម្អិត

ពិភពកុមារនិងអភិវឌ្ឈន៍ ( )

Planète Enfants & Développement (E&D)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Early Child Care and Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Nathalie Dupont(Regional coordinator Cambodia & Vietnam)

ប្រអប់ Ccc : 103

ប្រអប់ Po : 882

លេខទូរស័ព្ទ : + 855 (0) 23 21 21 96

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : nathalie.dupont@planete-eed.org

គេហទំព័រ៖ :https://planete-eed.org/en/contact-us/the-cambodia-team/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +33 (0)1 53 34 86 32

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : https://planete-eed.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : siege@planete-eed.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 53, boulevard de Charonne 75011 Paris France

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : France

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Background

Enfants & Développement and Planète Enfants were two organizations with shared values and a common vision that decided to merge in order to increase their impact in the field of child protection and development.
Enfants & Développement was founded on 26 April 1984 by Mrs Danièle Cheysson. Originally called “SOS Enfants du Cambodge” (“SOS Cambodian Children”), its objective was to help child victims of the Cambodian genocide. It was the first French non-governmental organization to operate permanently in Cambodia. Over time, Enfants & Développement developed its expertise and became a legitimate actor in various fields including social issues, education, health and professional training. Like Planète Enfants, Enfants & Développement took care to implement its programs by working alongside local populations in order to avoid any state of dependence. Enfants & Développement then expanded its activities in Asia (with projects in Nepal and Vietnam) and Africa (in Burkina Faso).


Planète Enfants, founded in 1992, was conceived following a trip to Kathmandu by its founder. Nepal is a place where spectacular nature lives alongside cultural wonders, but it also one of the world’s poorest countries and one of the most affected by violence generally, and particularly towards children. With an aim from the very beginning of providing solidarity and support for extremely deprived groups, Planète Enfants led ad-hoc aid projects in various countries until 2006. These projects provided aid for schooling, support for homeless children living on the street, and nutrition programs, among other things. The organization then made the decision to focus on activities in Nepal that help protect children and to combat violence. Planète Enfants developed a particular expertise in the fields of prevention, awareness campaigning and protection against trafficking for children and girls, as well as nationwide issues rooted in poverty, ignorance and gender discrimination. Planète Enfants was also at the heart of the “Together Against Trafficking” collective in France.
Planète Enfants & Développement is the product of a merger between two organizations with shared values and a desire to join forces to build a world in which children are protected from violence and exploitation in all their forms, and where they can grow up surrounded by their families and communities.

Misssion

We work comprehensively and holistically for vulnerable children by creating conditions conducive to their well-being and development by means of our protection, health, education, integration and family support services. We place a particularly strong emphasis on the issue of trafficking in order to protect and shield the groups that we work with from it.

Vision

A world where children are protected from violence and exploitation of all forms, and where they can grow up surrounded by their families and communities.