ព័ត៌មានលម្អិត

ដាយកូនៀរឆេកស៍ ( )

Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren - Center of Relief and Development (Diaconia Czech)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Food Security and NutritionRural Water & SanitationEducationForestry and Environment

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr.Stanislav Flekač (Regional Representative (Cambodia, Myanmar))

ប្រអប់ Ccc : 94

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ :

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : flekac@diakoniespolu.cz

គេហទំព័រ៖ :http://diaconiacrd.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tumnob Tuek

ភូមិ :

Overview

We are Czech-based nonprofit that specializes in aid, development, and social service projects across the globe. Our work is based on the principles of social justice and empowerment

Value

  • We believe that individuals and communities can think and act big to bring about social justice.
  • We believe in building strong partnerships. By working together, we create more effective change.
  • We believe in community driven projects, led by those who have the deepest understanding of the issues.
  • We believe that creativity and passion drive social change.

Misssion

We are committed to helping people stand on their own. We envision a world where all members of the global community live with dignity, equality, and respect.