ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រយុទ្ឋប្រឆាំង និងភាពអត់ឃ្លាន ( )

Action Against Hunger (AAH)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and WaterFood Security and NutritionRural Water & Sanitation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Paloma Martin

ប្រអប់ Ccc : 6

ប្រអប់ Po : 2261

លេខទូរស័ព្ទ : 023 210 397

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : off.kh@acf-international.org

គេហទំព័រ៖ :https://www.actionagainsthunger.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Pir

ភូមិ :

Background

Action Against Hunger was established in 1979 by a group of French doctors, scientists, and writers. Nobel Prlte-winnlnq physicist Alfred Kastler served as the organization's first chairman. The group initially provided assistance to Afghan refugees in Pakistan, famine-stricken Ugandan communities, and Cambodian refugees in Thailand. It expanded to address additional humanitarian concerns in Africa, the Middle East, Southeast Asia, the Balkans and elsewhere during the 1980s and 1990s. Action Against Hunger's Scientific Committee pioneered the therapeutic milk formula (FlOO),now used by all major humanitarian aid organizations to treat acute malnutrition. As a result, the global mortality rate of severely malnourished children under the age of five has been reduced from 25% to 5%. A few years later, therapeutic milk was repackaged as ready-to-use therapeutic foods (RUTFs),a peanut-based paste packaged like a power bar. These bars allow for the treatment of malnutrition at home, and do not require any preparation or refrigeration. The international network currently has headquarters in five countries - France, Spain, the United States, Canada, and the UK. Its four main areas of work include nutrition, food security, water and sanitation, and advocacy.

Value

Respect, Integrity, Creativity, Empowerment, Excellence

Misssion

We save lives by preventing, detecting and treating severe acute malnutrition,particularly in emergency and conflicts situations. We have an integratedapproach with various sectors of intervention: Nutrition and Health, Water,Sanitation and Hygiene, Food Security & Livelihoods, Emergency Response

Vision

Action Against Hunger is a global humanitarian organization that takes decisive action against the causes and effect of hunger.

Goal

We save the lives of malnourished children. We ensure everyone can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities to be free from hunger. We constantly search for more effective solutions, while sharing our knowledge and expertise with the world. We push for lonq-term change. We will never give up. Until the world is free from hunger.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ms.MartinPalomaMaleExecutive Director/Country representativecd@kh-actionagainsthunger.org
Ms.KhemanitaSokFemaleSupport Department Coordinatorsdc@kh-actionagainsthunger.org