ព័ត៌មានលម្អិត

សហប្រតិបត្តិការកាតូលិកអូស្រ្តាលី/ ការីតាស អូស្រ្តាលី ( អេស៊ីអា/ស៊ីអេ )

Australian Catholic Relief Caritas Australia (ACR/CA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 3

ប្រអប់ Po : 879

លេខទូរស័ព្ទ : 023 220 200/089 442 328/023 220 200/ 089 442 328

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : acrcaritas@acr-caritas.org

គេហទំព័រ៖ :www.caritas.org.au

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +61 2 8306 3400

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.caritas.org.au

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : questions@caritas.org.au

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 24-32 O'Riordan Street Alexandria NSW 2015 Austral

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Australia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

ACR/CA is the Catholic Agency for International Aid and Development with its headquarters based in Sydney, Australia.

Background

ACR/CA has been in Cambodia since 1979 providing a wide range of programs including emergency relief, reconstruction and integrated development. ACR/CA is currently implementing its Sustainable Change with Dignity Program through providing financial and technical support to local Non-Governmental Organizations (NGOs) who have been demonstrating solidarity and closeness with the communities, supporting long term development, and responding to the basic needs of the poorest of the poor, marginalized and vulnerable groups.

Value

ACR/CA is committed to living the values of Catholic Social Teaching both in our external work with partners and our internal operations.

Misssion

Work with and for the poorest of the poor, marginalized and most vulnerable in Cambodia to protect and develop their human dignity.

Vision

With Catholics and all people of good will in dioceses, parishes and groups in the fulfillment of their responsibility to promote a just and compassionate society at a home and abroad.

Goal

To respond more effectively to injustice and poverty and support our Cambodian NGO partners to empower vulnerable groups, individuals and families to live with dignity.