ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Johanniter International Assistant (JIA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and WaterFood Security and NutritionRural Water & SanitationHealthSocial work & Support Service

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Sinead McGrath

ប្រអប់ Ccc : 147

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 077 308107 / 098495093

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : admin.cambodia@thejohanniter.org

គេហទំព័រ៖ :www.thejohanniter.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +49 (0)30 26997-0

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.johanniter.de

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@johanniter-auslandshilfe.de

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. AuslandshilfeBundesgeschäftsstelleLützowstr. 9410785 Berlin

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Germany

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Overview

Johanniter International Assistance is committed to the humanitarian principles of humanity, neutrality, independence and impartiality, and covers most of the basic needs of those affected by handing out relief goods and food, and by ensuring access to clean water and primary health care. Read more about our Focus here Providing international assistance is one of the statutory tasks of Johanniter-Unfall-Hilfe, and is implemented by its international assistance department at Johanniter headquarters in Berlin. In 2015 the team of Johanniter International Assistance was composed of 444 full-time staff members in 15 regional and country offices and Berlin. Read more about our Organisation Structure here Whenever possible, Johanniter teams collaborate with partner and sister organisations. In countries without Johanniter presence, local initiatives and organisations play an important role implementing projects on Johanniter’s behalf.