ព័ត៌មានលម្អិត

ខេមរអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ( ខ.អ.ស )

Khmer Community Development (KCD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsCommunity DevelopmentFood Security and Nutrition

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Chan Sokha

ប្រអប់ Ccc : 114

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 989 243

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : youth_kcd@hotmail.com

គេហទំព័រ៖ :https://kcd-org.ngo/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ :

Overview

KCD is a non-religious, non-political, non-governmental Organisation with humanistic perspective. As a Peace Organisation, we understand we cannot promote peace without paying attention to the context in which peace shall flourish. This is why we use Community Development, Education and Sports as fields in which conflicts can be managed in a constructive and peaceful way. This way of working needs time to allow the change of mentality that is necessary for deep rooted peace. In everything we do, we focus on sustainability. Early success is good. But it is even better if it lasts for more than one or two harvest seasons or school years. Especially building peace takes time. The deeper the conflict roots, the harder it is to transform (learn more about this under Place and People).

Mission

Promote inter-ethnic peace, children’s and women’s rights, and development in respect of law and democracy. Strengthen the capacity of individuals to act as well for the own sake as for the sake of society. Promote principals of mutual respect in the interaction of all stakeholders in the community. Promote sustainable livelihood in a multi-ethnic society that respects the environment.

Vision

A peaceful developing multicultural society, in which the genuine needs and rights of all stakeholders, regardless their gender, age, race, religious belief, or social status, are recognized, respected and satisfied, in the respect of environment.