ព័ត៌មានលម្អិត

មេឌីខលធីមអិនធឺណាសឺណល ( )

Medical Teams International (MTI)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 224 549/ 017 621 766

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : stouch@medicalteams.org

គេហទំព័រ៖ :www.medicalteams.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (+1)503-624-1000

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.medicalteams.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@medicalteams.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : P.O. Box 10, PORTLAND,

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

About Medical Teams International Medical Teams International provides medical and dental care, humanitarian aid, and holistic development programs to all people in need, regardless of religion, nationality, sex, or race. We respond to disasters around the world—and here at home—by sending teams of volunteer medical professionals and medical supplies to care for the sick and injured. We also mobilize long-term health promotion initiatives, collaborating with established partners within each community to ensure that our programs have a sustainable impact. We see human suffering as a call – not just to open our hearts, but to move our feet. We are compelled by our Christian faith into action – a team, guided by compassion and magnified by expertise. We are committed to rise, mobilize, and make a difference. OUR GOAL Double our reach and impact among the world’s marginalized and impoverished people (from 2013 to 2020), empowering communities to bring about health and wholeness. What Makes Medical Teams Unique? Unlike other humanitarian aid organizations, our work is supported by donated medical supplies and volunteers that are leveraged by in-country partners to deliver more care and more humanitarian aid per donation dollar. Financials >> Our international volunteer opportunities are typically short-term engagements, rather than those offered by others that span six months or more. This gives highly skilled professionals the ability to integrate volunteering into their busy careers. Volunteers with Medical Teams International work across a variety of functions and require specific qualifications as a result. Volunteer teams include: disaster response, community development, medical & dental, and work teams. For every Medical Teams International staff member, there are approximately 4 volunteers. Volunteering

Background

MTI was founded in 1979 with its first international response being to provide Medical assistance to the Refugee camps along the Cambodia/Thai border. Cambodia restarted its work in Cambodia in October 2006 focusing initially on Emergency Medical Service (EMS) First Responder training to nurses. In 2007, MTI registered in country and implemented several small Community Health projects including a water and sanitation project in a resettled community outside Phnom Penh. In 2010 MTI-Cambodia started a three-year project to strengthen the EMS system in Kampong Cham Province, in partnership with the Provincial Health Depart. In 2012, a Community Health project in Oddar Meanchey Province was commenced, focusing on pneumonia in children and maternal and child nutrition. In January 2014 this project was expanded to become a Province-wide Maternal and Child Health project, with key focuses on IMCI, Nutrition and Pediatric TB at both facility and community level. In 2014 MTI also started two new projects, a Safe Motherhood project covering Memot and Srey Santhor Operational Districts, in Kampong Cham Province and; a 4 year follow-on EMS project in partnership with University Research Co. (URC) to strengthen Emergency Referral Systems at facility level, in Nine provinces.

Value

1. Integrity: We are honest in our communications, transparent and accountable in our finances and trustworthy in our relationships. 2. Compassion: We care deeply about the dignity of people who suffer in our world and are motivated by God’s love to bring love, hope and peace to people in need. 3. Teamwork: We promote teamwork in our relationships with those we serve with: in our collaboration with other groups who share a common mission, in our partnerships with donors and volunteers and in our interaction as staff and board members. 4. Volunteerism: We enable people to contribute their gifts, time and energy in ways that truly make a difference. 5. Excellence: We provide high-quality, responsive and effective programs because those we serve and those who support us count on us to do so. 6. Innovation: We encourage creative approaches that leverage the skills, knowledge and resources entrusted to us.

Misssion

The mission of Medical Teams International is to demonstrate the love of Christ to people affected by disaster, conflict, and poverty around the world

Vision

Our vision is to help build a faith - based global health movement to save lives and transform people through the power of Christ’s love.

Goal

To save and/or improve the lives of over 5.5 million of the world's most suffering people by the year 2020.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.SokhomYann MaleOperations Manager 017 621 766syann@medicalteams.org