ព័ត៌មានលម្អិត

ទស្សនៈសេរីភាព ( ទ.ស.ភ )

Liberal Vision (LV)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 721 410

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល :

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Kak Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

1. Concrete problems related to democracy and freedom and way to resolve such problems 2.Practical plan for building up democracy and freedom awareness 3.Relationship between People who have been aware of conmon concern over implementing democracy and enjoying freedom , 4.Significant information in order to accustom people to transparency , open-mind and plurality in social and political fields 5.Response to infringement the people freedom-Way to implement practical democracy and enjoy freedom .

Background

Over the Last ten years , There have been some organization efforts in political and social fields to encourage and monitor the burgeoning exercisers of civil and more Cambodian people who have been victims of exercising their right with in framework of their freedom . due to such a practice of democracy in Cambodia a group of Cambodia people including civil servants , Students , workers , merchants and religions were gathering and reaterated the need the need to establish a NGOs to help Cambodian people develop knowledge that are recuperate their right and power if they are united . Aiming to set the above goal set , Liberal vision was created on 24th of May 2004 .

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A