ព័ត៌មានលម្អិត

ការិយាល័យឆេកស៍កម្ពុជា ( )

Caritas Czech Republic in Cambodia (CCRC)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Livelihood and health care , wash Food Security and NutritionRural Water & SanitationHealthPlanning and Poverty reduction

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Manfred Staab(Head of Mission)

ប្រអប់ Ccc : 20

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 264 932

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : samuth.koeuth@caritas.cz

គេហទំព័រ៖ :http://caritasczech.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : manfred.staab@caritas.cz

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Boeung Pralith

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ :

Overview

Caritas Czech Republic is a non-governmental organisation and since 2010 has been active in Cambodia, working on development cooperation.
 
Caritas Czech Republic is a non-profit organization belonging to the Roman Catholic Church. Caritas CR provides a wide variety of services to those in need, including operating a wide network of social and health services and providing humanitarian aid and development cooperation in countries affected by natural disasters or armed conflicts. Caritas CR operates as an association of more than 300 smaller organizations and as a member of both Caritas Internationalis and Caritas Europa, has partners around the world. Caritas CR has been active within the social and education sphere in Cambodia since the end of 2010 and its branch Caritas Czech republic in Cambodia has been officially registered in November 2016. At present, we focus on inclusive education, health, social inclusion and equal opportunities and support to people with disabilities.

Misssion

Caritas Czech Republic in Cambodia (CCR-S) aspires to support human development and a high quality of life in Cambodia; specifically enabling the country’s poor, vulnerable, dispossessed and marginalized to live in a healthy environment with nurturing social, economic and cultural conditions.