ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការ សម្ព័ន្ធគ្រីស្ទាន និងសាសនទូត ( អង្គការ )

Christian & Missionary Alliance (C & MA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 118

លេខទូរស័ព្ទ : 023 882 372

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : officecmp@poipetcma.net

គេហទំព័រ៖ :www.cmalliance.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : ( 719-599-5999 Fax 599 8346

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.cmalliance.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : fdcambodia@gmail.com

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : C&MA, PO BOX 35000, Colorado Spring,80935, USA

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuek Thla

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The C&MA is a Christian organization working in Cambodia on medical project with partnership with MoH to improving the health system in the province.

Background

The C&MA is a formerly CAMA has been working on medical project to support the MoH in Cambodia since 1992.

Value

The C&MA Christian organization committed serving people by being of change social, economic and spiritual.

Misssion

Work toward to improving the health system and EMS system in Cambodia.

Vision

Sustainable of health Care

Goal

To strengthening the health care and EMS system.