ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ( អគជ )

Wholistic Development Organization (WDO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 85 Phnom Penh

លេខទូរស័ព្ទ : 023 6352525 / 077 451515

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : wdo.director@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :https://www.facebook.com/Wholistic-Development-Organization-1539316899652731/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Phnom Penh Thmei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

WDO is a Cambodian faith-based organisation with 6-years experience in facilitating social, economic, and personal development within poor rural communities. The project approach is through working in partnership with a CCG elected community representatives, who are responsible to organize the wider community in a process of assessment, analysis and planning in order to address specific needs.

Background

The Wholistic Development Organisation originated from the Food, Income generation, Agriculture, Training and Health (FAITH) Project. The project was initiated by Southeast Asian Outreach (SAO) in 1999 following a period of research and assessment. It was envisioned as a pilot project to test existing and new strategies for encouraging and enabling local Christians to be involved in their communities in a developmentally sound and contextually relevant way. In 2000 SAO merged with the NGO International Co-operation Cambodia (ICC), which has remained the parent organisation as the FAITH project has evolved. The ICC-FAITH project (pilot phase 2000- December 2005) currently operates in 20 villages in four provinces. Based on the recommendation of the mid-term evaluation in August 2002, the FAITH staff decided to localise the project to become a faith-based local non-government organisation. As an initial step towards localisation a 5-member advisory board was formed, with the intention that became a governing board on official registration with the Ministry of Interior.

Value

N/A

Misssion

Facilitating, training and demonstrating a model of sustainable wholistic community development for individuals, local churches and social development agencies.

Vision

Transformed Communities Everywhere:- Groups of Christians in Cambodia and beyond have enabled their community to know God, have strong social capacity and consequently live in peace and harmony.

Goal

N/A