ព័ត៌មានលម្អិត

សាសនទូតកូរ៉េ ( អ ស ស ទ ក )

Korean Missionary Society (KOMISO)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 135

ប្រអប់ Po : 2626

លេខទូរស័ព្ទ : 023 640 3230/012 889 064

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : komisoschool@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.komiso.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 82236732525

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.kms75.or.kr

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Kms7526@yahoo.co.kr

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 120, 1-ga, Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Sout

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Khmuonh

ភូមិ : Ou Thum

Overview

KOREAN MISSIONARY SOCIETY (KOMISO) is an international organization working with and for poor people. KOMISO was officially registered at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation on February 17th, 2009. There are two main projects implementing at KOMISO: KOMISO Vocational Training Center and KOMISO Free Health Room.

Background

Poor and alienated people have few chances to get education at public school and most of them drop out when they reach lower secondary school or high school. They are asked by their family to find a job to do to support the family. Girls are luckier because they can find a stable job in the garment factories, but it is very hard for boy to go to the factory and, as a result, they find an unstable one, usually in the construction area. After a while they are free and stay at home again. To give a chance to poor and alienated people to get basic informal education, KOMISO was established in 2008.

Value

Peace Hope Honesty Love

Misssion

KOMISO provides vocational training skill, morality education and health check for free to poor and alienated to empower their economic independence, to get them to realize the value of the life and to improve the quality of life

Vision

KOMISO hopes the people, who are poor and alienated, get a chance of new life with peace in Cambodia.

Goal

To empower people’s economic independence and to get them to realize the value of the life and to improve their quality of life.