ព័ត៌មានលម្អិត

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្មកម្ពុជា ( )

Cambodian Food and Service Workers Federation (CFSWF)

ប្រភេទ : Other

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 455 9991/ 016525781/ 011984883

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@cfswf.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.cfswf.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuek Thla

ភូមិ : Ou Thum

Overview

CFSWF takes an important role to push for awareness and empowerment for workers in the food and service sector through training programs and education on how to organize a union. CFSWF is active in all aspects of social issues in order to receive justice, fair wages, safe working conditions, equal rights, sustainable environments, and better living conditions for Cambodian workers.

Background

CFSWF was founded in the year of 2007 as an independent and democratic trade union working to protect and promote workers right, human right, gender equality, freedom of expression, and democracy in Cambodia.

Mission

Cambodian Food and Service Workers’ Federation promotes worker’s rights and interests by empowering workers through awareness raising and organizing.

Vision

A democratic, progressive, just, peaceful and developed society where workers are empowered to claim and protect their social, economic and political rights.

Goal

– Education of awareness and human resource improvement – Promoting democratic decision making – Advocating for improved labor rights, labor conditions and quality of life. – Integrating workers form all sectors into once strong voice. – Facilitating workers relationships with trade unions, labor organizations, The Ministry of Labor and other related local and international institutions.