ព័ត៌មានលម្អិត

សង្គ្រោះសត្វព្រៃ ( សសព )

Save Cambodia's Wildlife (SCW)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Certificate

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. TEP Boonny

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 3223

លេខទូរស័ព្ទ : +855 (0)23 882 035

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : boonny@cambodiaswildlife.org

គេហទំព័រ៖ :http://cambodiaswildlife.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +855(0)23-882-035

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://cambodiaswildlife.org/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : boonny@cambodiaswildlife.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : #6Eo, Str. 570, Beoung Kak II, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Kak Pir

ភូមិ :

Overview

Conservation through Education: SCW focuses on education as means of empowerment and change, using book publications, teaching programs and awareness campaigns to reach all levels of society. Focus of our work are sustainable Natural Resource Management, Climate Change Action, Environmental Education, Integrated Alternative Livelihoods and Social Entrepreneurship.

Background

Save Cambodia's Wildlife (SCW) was established and registered with the Ministry of Interior in July 2002. SCW was initially based in Takeo Province and activities in the first few years included the provision of technical support to Phnom Tamao Rescue Centre, and increasing environmental awareness both within the wildlife rescue centre and with the general public. Back then and up to the present, SCW uses teaching programs, study tours, book publications, videos, presentations and environmental awareness campaigns to educate all levels of society, particularly focusing on youth, children and rural villagers.

Value

Transparency & Accountability, Integrity & Honesty, Green Action, Equality, Respect

Mission

To protect and conserve natural resources and wildlife habitats through (1) Education & Community Mobilization and (2) Integrated Alternative Livelihoods

Vision

A world, where nature, wildlife and human beings co-exist peacefully.

Goal

As a leading national NGO in environmental protection and biodiversity conservation, SCW enables increased community ownership for sustainable livelihoods and effective Natural Resource Management.

Project Summary

Please find a list of SCW's current projects here: www.cambodiaswildlife.org/current-projects

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.BoonnyTEP MaleExecutive Director+855-(0)12-333-835boonny@cambodiaswildlife.org

Projects

ឈ្មោះគម្រោងវិស័យថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ថានភាព
Change of mindset towards financially self-sufficient local CBOsAdvocacy and Policy Dialogue2019-07-012020-07-01On-going