ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការសាមគ្គី ( )

Samaky Organization (Samaky)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Forestry and EnvironmentLandSocial ChangeFishery

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Ouk Aingkim

ប្រអប់ Ccc : 77

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 017 820 190/ 092 917 225

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : samakyngo@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.samaky.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Boeng Tumpun

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ :

Overview

SAMAKY   was established at the eve of the twenty first century. SAMAKY is a local Non-Governmental and Non-profit Organization and was registered with Ministry of Interior by the announcement No 351, issued on 09th April 2001. From 2000-2017, SAMAKY office is located in Prey Chhor district, Kampong Cham province. Currently,  SAMAKY is based in Kampot Province. SAMAKY had and led by 5 board members. SAMAKY’s main developmental approach is to empower communities to work together to improve their living condition with dignity and focuses particularly on vulnerable people such as children, women and people with disabilities.

Background

SAMAKY is a non government organization officially registered at the Ministry of Interior on 09 April 2001. SAMAKY is implementing the activities in Kampong Cham and Kampot provinces.

Misssion

The mission is to work with and alongside the vulnerable people such as the vulnerable people, persons with disability, PLHA, orphan, child labour exploited and indigenous people to strengthen their capacity to claim their rights to live with dignity.

Vision

 Cambodian people understand their rights: know their rights, exercise their rights and enjoy their rights