ព័ត៌មានលម្អិត

កែច្នៃអនាម័យសហគមន៍ ( ស្ការ៉ូ )

Community Sanitation and Recycling Organization (CSARO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 2015

លេខទូរស័ព្ទ : +855 12 957 255

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@csaro.org

គេហទំព័រ៖ :www.csaro.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Khmuonh

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Since its founding in 1997 by a group of local and international development workers, the Community Sanitation and Recycling Organisation (CSARO) has been one of the leading Cambodian non-governmental organization committed to improving the environment and living conditions of the urban poor. We believe in a participatory development approach which empowers and builds up local communities. A special focus of CSARO’s work is on improving the living and working conditions of the thousands of adult and child waste pickers who make their living by sorting through rubbish on the street or at the city’s dumping sites. Background/History: *

Background

Community Sanitation and Recycling Organization (CSARO) is a Cambodian non-governmental organization (NGO), established in February 1997 by a group of development workers committed to improving the environment and living conditions of the urban poor in Cambodia.

Value

Believes integrity, justice, and honesty for performance, which is our main policy. Concepts support a stable society and good environment.

Misssion

To encourage and motivate urban poor to improve their capacity and their environmental, social and economic conditions.

Vision

Urban communities where residents and waste pickers work together to transform slum areas into clean, safe and healthy places to live, and where waste pickers work together to improve their social and economic conditions.

Goal

Empowered urban communities and waste pickers, cooperating to improve their environment and creating better family economic conditions for a sustainable future.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.YonkoraHengMaleDirector+855 17 446 988kora@csaro.org