ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការវិទ្យាស្ថានបំរើអ្នកសំរបសំរួលការងារអភិវឌ្ឍន៍ ( )

Vicheasthan Bomreu Neak samrabsamroul Karngea akphiwat (VBNK)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Leadership DevelopmentCommunity EmpowermentOrganizational DevelopmentResults Base-ManagementFacilitation/Coaching

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Lim Phai

ប្រអប់ Ccc : 80

ប្រអប់ Po : 2370

លេខទូរស័ព្ទ : 023 885 805

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : office@vbnk.org

គេហទំព័រ៖ :www.vbnk.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Overview

VBNK is a professional, Cambodian-led capacity development organization with a significant track record of helping to accelerate the program impact of social development organizations. VBNK was established in 1997, born out of the desire to bring the best of international knowledge about social and organizational change into the Cambodian development sector. Since its inception VBNK has benefited from a diverse range of people, their ideas and the creative approaches they brought to capacity development in the Cambodian social development context. Now, fully registered as a local NGO, VBNK is a totally Cambodian-led and managed organization that combines the best of creative, high quality capacity development methodologies with the ability to engage and implement at a local level. VBNK works with a wide range of civil society organizations, public and private sector to enable them to contribute more effectively to sustainable development in Cambodia.

Background

VBNK was established in 1997, born out of the desire to bring the best of international knowledge about social and organizational change into the Cambodian development sector. Since its inception VBNK has benefited from a diverse range of people, their ideas and the creative approaches they brought to capacity development in the Cambodian social development context. Now, fully registered as a local NGO, VBNK is a totally Cambodian-led and managed organization that combines the best of creative, high quality capacity development methodologies with the ability to engage and implement at a local level.

Misssion

VBNK exists to improve the quality of capacity development initiatives in multiple stakeholder environments through the use of creative consulting methods to accelerate, increase and sustain the impact of social change initiatives.

Vision

VBNK wants to see people with the capacity to proactively and responsibly promote wellbeing and create positive social change.

Goal

VBNK’s goal is improved effectiveness and quality of development practice and management in the social development sector.

Project Summary

- Strengthening Grassroots Democracy (VBNK project 2016 – 2018 funded by BfdW/EED) - Impact oriented practice (funded by MISEREOR) - Fostering Enabling Leadership in Cambodian NGOs (FEL, funded by BfdW/EED)