ព័ត៌មានលម្អិត

គិលានសង្រ្គោះព្រះសង្ឃនិងវប្បធម៌ខ្មែរ ( អ.ស.វ )

Monks Relief and Khmer Culture Organization (MCO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 610 005/097 955 5557

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : hengkong75@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiayp.com/company/6543/Monks_Relief_Khmer_Culture_Organization

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Kandal Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Monk Relief and Khmer Culture (MCO) is Cambodian non-governmental, neutral, non-racial discrimination, non-political and non-profit organization. MCO was officially recognized by the Ministry of Interior on December 22, 2002. MCO aims to reduce people’s poverty and conduct religion related activities such as building health centers for Buddhist monks, strengthening and promotion of culture through development of human resources, consistent with democracy and Constitution of Cambodia

Background

MCO was founded in 1997 and was officially recognized by the Ministry of Interior on December 22, 2002. MCO continues from Association of Committees for Salvation of Buddhist Monks and Khmer Culture, which was founded in 1947. His Excellency Eav Koes was a member of this association. Monk Heng Kung and colleagues recreated this association. MCO has the objective to build health centers to provide free medical care for monks.

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A