ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ( ប.ទ.ក )

Ministry of Post and Telecommunication (PTC)

ប្រភេទ : Government Ministry

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 426 510 / 724 809 / 428 246

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@mptc.gov.kh

គេហទំព័រ៖ :www.mptc.gov.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Voat Phnum

ភូមិ : Ou Thum