ព័ត៌មានលម្អិត

កុមារអាស៊ី ( )

Enfants d'Asie Aspeca (ASPECA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Early Child Care and DevelopmentEducation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 219 054/016 880 135/097 954 0021

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : directioneaaspeca@online.com

គេហទំព័រ៖ :www.enfantsdasie.com

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +33 (0) 1 47 00 19 00

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://en.enfantsdasie.com/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Children of Asia 18, rue Pierre Levée 75011 Paris - France

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ :

Overview

A non political, non confessional French organization which, through sponsorship and other means of educational support, support poor children from South East Asia to attend school to improve their knowledge and get a better educational background to start a professional life in their future. EdM is active in France, Vietnam, Philippines, Thailand, Cambodia and Laos. Enfants du Mékong action is mostly dedicated to the educational support of the children through a sponsorship or scholarship. The NGO thinks that the individual improvement of the children living conditions and the economic development of Cambodia cannot go without a strong education of the children and an adequate standard of living. Support children from poor families to help them to study as long as possible thanks to sponsorship programs; Support to the children to attend school, from primary school to university; boardinghouses for children from remote areas; daily complementary training in our EdM educational Centers in Sisophon and Phnom Penh; improvement of the children’s environment; support to families in their daily life; construction of schools (mostly colleges) in remote areas;… Education and support for girls are a priority, also for orphans, disabled children The sponsorship and our help to a family are always bounded to a student who has to attend school regularly. If he leaves the school and the education system, he is not anymore eligible for a sponsorship.

Background

A non political, non confessional French organization which, through sponsorship and other means of educational support, support poor children from South East Asia to attend school to improve their knowledge and get a better educational background to start a professional life in their future. EdM is active in France, Vietnam, Philippines, Thailand, Cambodia and Laos. Enfants du Mékong action is mostly dedicated to the educational support of the children through a sponsorship or scholarship. The NGO thinks that the individual improvement of the children living conditions and the economic development of Cambodia cannot go without a strong education of the children and an adequate standard of living. Support children from poor families to help them to study as long as possible thanks to sponsorship programs; Support to the children to attend school, from primary school to university; boardinghouses for children from remote areas; daily complementary training in our EdM educational Centers in Sisophon and Phnom Penh; improvement of the children’s environment; support to families in their daily life; construction of schools (mostly colleges) in remote areas;… Education and support for girls are a priority, also for orphans, disabled children The sponsorship and our help to a family are always bounded to a student who has to attend school regularly. If he leaves the school and the education system, he is not anymore eligible for a sponsorship.

Value

N/A

Mission

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A