ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមន៍យុវជនខ្មែរ ( )

Khmer Youth Association (KYA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : EducationHealth

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 275

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 884 306/012 324 691/012 300 189

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : admin@kya.cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.kya-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuek Lak Muoy

ភូមិ :

Overview

Khmer Youth Association (KYA) is a humanitarian, non-political party, non-governmental organization, and non-partisan NGO working in the area of human resources development, gender, human rights, environment,

Background

Khmer Youth Association (KYA) is a humanitarian, non-political, non-governmental and non-partisan Cambodian youth organization founded in 1992. KYA is committed to working with and for youth for positive social change by improving and promoting youth participation on different social issues relevant to Cambodia. KYA strives towards an improved framework for respecting human rights, democracy, gender, health, and the empowerment of young people by the government and other stakeholders utilizing principles that encourage youth participation and recognize youth’s role and works.

Misssion

To enable youth in rural and urban areas to influence policies and take action on the key issues affecting their development, so that they may realise their full potential and contribute to a positive future for the Kingdom of Cambodia.

Vision

Youth in Cambodia are educated, healthy and empowered as active citizens, with a voice that is respected and valued as an essential contribution towards the Kingdom’s increasing social and economic prosperity.

Goal

Encouraging youth to participate in social development 1.To reduce illiteracy rate through non-formal education, vocational training and skills among young Cambodian, who live in remote areas, cities, provinces and prisons. 2.To encourage and promote