ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ( អ.អ.ក.ក )

Organization for Agricultural Development of Cambodia (OADC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 644 567

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : heng@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiayp.com/company/7292/Organization_for_Agricultural_Development_of_Cambodia

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

OADC has done many different projects like: Pursat province has done the Mung been growing. The result of the Mung been growing is full successful. In the target area of Kratie province, OADC has done the corn growing. The result is not good. Because of there were insects to destroy our corn growing. But for Takeo province, OADC has been done on the project “Integrated food Security & Pre-cooperative Development project” that was supported by Canada Fund. The result for this project is very good, the beneficiaries of the project were so happy and they could get real knowledge on agriculture extension.

Background

OADC was established by a group of graduate students and advisors from the Ministry and School of Agriculture, Business, and Economy who has committed and willing to gather resources in order to form an organization to assist the poor people in Cambodia. OADC was registered and recognized by the Ministry of Interior on April 27, 2000.

Value

N/A

Misssion

To promote and increase the living situation of the poor through the development of integrate agriculture actions and the promotion on capacity of production.

Vision

We wish to see Cambodia as a country where poverty no longer exists; people can live in society where prosperity and welfare sustained.

Goal

N/A