ព័ត៌មានលម្អិត

បញ្ចប់ការធ្វើអាជីវកម្មលើកុមារ ( )

Terre des hommes Netherlands (TDH)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsEarly Child Care and Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Eric Van Der Lee

ប្រអប់ Ccc : 257

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 553/ 089 291 331

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : asia@tdh.nl

គេហទំព័រ៖ :https://www.terredeshommes.nl/en

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +31 (0)70-310 5000

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : https://www.terredeshommes.nl/contact

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@tdh.nl

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Foundation Terre des Hommes Zoutmanstraat 42-44 2518 GS The Hague Netherland

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Netherlands

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Muoy

ភូមិ :

Background

In 1965, enthusiastic Dutch volunteers copied his initiative in the Netherlands. In the beginning, Terre des Hommes Netherlands mainly helped children in emergency situations in developing countries via Dutch doctors. Over the years, however, the focus has shifted to structural aid through local project partners.Stopping child exploitation, the most serious violations of the rights of the child, has now become the main focus of Terre des Hommes Netherlands. We define child exploitation as: the worst forms of child labour (according to Convention 182 of the ILO); child trafficking; sexual exploitation of children and child abuse. We will continue our work towards a world in which children are no longer exploited until this is accomplished.

Misssion

Terre des Hommes Netherlands prevents child exploitation, removes children from exploitative situations and ensures these children can develop themselves in a safe environment.