ព័ត៌មានលម្អិត

ជំហានដំបូងកម្ពុជា ( ជ.ដ.ក )

First Step Cambodia (FSC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and TrainingSocial work & Support Service

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Yaim Chamreun

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 461 460/ 092 900 369

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : office@first-step-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.first-step-cambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Pir

ភូមិ :

Background

First Step Cambodia is a Cambodian non-governmental organization established (2010) to meet the needs of boys who are survivors of sexual abuse and children displaying sexually harmful behavior. First Step Cambodia also serves the children’s families, caregivers, supporters and communities. Today, it is the only organization in Cambodia specialized in giving support to boys and operates from its offices in Phnom Penh and Siem Reap, providing its services to the surrounding provinces.

Our primary goal is to ensure that all children are protected from sexual abuse and that all those affected by abuse are supported and enabled to reach their potential. We achieve this goal through social work and other activities related to our three key programs Prevention, Capacity Building, and SupportUntil the development of First Step Cambodia’s specialist services, nothing of this kind existed in Cambodia. Through our advocacy efforts, capacity building of professionals working with and for children in Cambodia, and our close collaboration with partners and government agencies, we are beginning to change beliefs that are mostly ill-informed taboos and improve the response given to boys when they need or seek support.

Misssion

First Step Cambodia works to ensure that boys are free from sexual abuse, and are protected and empowered in safe, nurturing families.

Vision

First Step Cambodia envisions Cambodia where children live and grow up in a safe environment and are able to fulfill their potential.

Goal

Ensure that all children are protected from sexual abuse and that all those affected by abuse are supported and enabled to reach their potential.