ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រសួងកិច្ចការនារី ( )

Ministry of Women's Affairs (MWA)

ប្រភេទ : Government Ministry

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 737

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : mwa@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :http://www.mowa.gov.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Stueng Meanchey

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Ministry of Women’s Affairs (MoWA) and the Cambodian National Council for Women (CNCW) are the national machinery for the promotion of gender equality and women’s empowerment in Cambodia. MoWA acts as a catalyst and advocate to encourage public institutions, civil society and the private sector to integrate gender equality into their policies and programs, and as a coordinator and facilitator for gender mainstreaming across government. It is responsible for monitoring and evaluating policies and programs to assess their contribution to achieving the Government’s goals in promoting gender equality and the empowerment of women.

Misssion

1. Mainstreaming gender in the process of national (Rectangular Strategy, NSDP) and sectoral (line ministry) policy and program development, implementation, monitoring and evaluation. 2. Mainstreaming gender in key government reform programs such as SNDD, Public Financial Management (PFM), PAR and Judicial Reform, including cross-cutting areas such as climate change and vulnerable groups of women and girls. 3. Coordinating and monitoring implementation of specific national programs such as Women’s Economic Empowerment, NAPVAW and women in public decision-making. 4. Scaling up the on-going sectoral gender mainstreaming work and supporting gender-responsive social accountability and social protection in services such as education and health, as well as in legal and civic rights. 5. Focusing on broad-based organizational and capacity development for promoting gender equality across government agencies and programs. 6. Targeting under-served areas and groups that experience the largest gender-based gaps and disadvantages.