ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមអ៊ីវ៉ា ( ម.ស.ស.អ )

EWHA Social Service (EWHA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsCommunity DevelopmentHealth, Nutrition and HIV/AIDSHealth

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 301

ប្រអប់ Po : 454

លេខទូរស័ព្ទ : 023 890 270/ 010 226 704/ 706/ 707

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodiaewha@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.ewhacambodia.org , https://www.facebook.com/ewha2012/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +82 2 3277 3190

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.ewhawelfare.or.kr

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : ewhacwc@ewha.ac.kr

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 58-21, Bukahyun-Ro 19gil, Seodaemun-Gu, Seoul

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : South Korea

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Pur SenChey

ឃុំ/សង្កាត់ : Kakab

ភូមិ :

Background

Ewha Social Services (ESS) is an International Non-Government Organization established in 2011 by Ewha Womans University in South Korea.
- Oct 1, 2011 Establishment of Cambodia Ewha Social Services (Donated by Shinhan Financial Group, Useok Scholarship Foundation)
- Dec, 2011 started Empowerment program for the children and youth(girl)
- Dec, 2011 started International exchange program Practicum for the Korean student majoring in social work
- Sep, 2012 workshop for international exchange social welfare specialist development (Ewha Womans University-Royal University of Phnom Penh)
- Sep, 2012 workshop for the international social welfare specialist (Ewha Womans University-Royal University of Phnom Penh)
- Nov, 2012 MOU(Memorandum of Understanding) between ESS and Ministry of Foreign Affair
- Dec, 2012 started KOICA project (Empowerment Project for vulnerable children & women in Cambodia)

Value

Based on Educational Philosophy of EWHA WOMANS UNIVERSITY (The three cardinal virtues Ewha pursues are truth, goodness, and beauty. )

Misssion

- Lead development of social work field
- Contribute to improve quality of life for local community member
- Devote through knowledge, creativity and specialty

Vision

The best social work hub toward the world

- Empowering Vulnerable Families(Marternity, New Born Babies, Children and Youth, Women)
- Community Development and Networking for Positive Change
- Cultivating Social Work Human Resources for Sustainable Development
- Operational excellence improvement through glocalization of university based community welfare center model

Goal

- Protection & Education for Vulnerable people
- Empowerment for women
- Encouragement of Citizen’s Social Responsibility
- Capacity enhancement for Local Expertise
- International cooperation for Sustainable development

Project Summary

- Health / Medical Field
- Education Field
- Social welfare Field
- Local based social work Practical ability development program for both Korean & Cambodian specialists on social work field