ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការមូលនិធិសិទ្ធិកុមារ ( )

Child Rights Foundation (CRF)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Expire

វិស័យ : Child Welfare and Rights

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 338

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 223

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@childrightsfound.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.childrightsfound.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tumnob Tuek

ភូមិ :

Overview

CRF envisions a world where the children’s rights are realised in all circumstances, as enshrined in the UNCRC. It aims at establishing permanent change in the way children are viewed, treated and cared for, through 3 areas of focus : Child Rights Education & Awareness | Child Protection | Children’s voices.

Background

CHILD Rights Foundation (CRF) is a child-focused, non-profit, non-political, non-religious, and non-government organization In Cambodia with a mandate to work for full implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and other instruments related to children’s issues. In particular, CRF works for the fundamental rights of the child to health and health services, quality education, protection from all forms of violence and harm, and the rights to participate as a citizen. CRF was established on November 20, 2000 by four Cambodian founders who have extensive experience in child rights and children and youth empowerment work. CRF was officially registered with the Royal Government of Cambodia on March 6, 2001 in accordance with the Constitution of the Kingdom of Cambodia.

Value

Accountability: CRF has been providing excellent services to its clients since 2001. CRF recognizes the importance of being transparent and accountable for all that we do.  Not only for donors and partners, but for staff and beneficiaries as well. Hence, annual financial audits and regular project evaluations have been conducted since CRF’s inception and made available to interested parties, including children, parents, and teachers. We are able to continuep delivering high quality and transparent assistance to children, young people, and the schools/communities in which they live due to our demonstrated commitment to accountability.

Quality: At CRF we are always trying to improve. CRF is committed to achieving high standards of quality in its work with and for children. Our quality assurance process means we review our program outcomes, update our policies, invest in staff support and education, and look for opportunities to expand our programs. Giving priority to quality instead of quantity means that projects are identified in such a way that specific needs of children are met in a cost-effective manner, which will then be scaled up to maximize the impact. Working efficiently while building capacity in the children, young people, school personnel, and communities with whom we support demonstrates our commitment to providing quality programs given the resources available.

Cooperation: Central to the success and longevity of the CRF is its ability to cooperate with individuals, companies, governments, and systems with which it interacts. CRF has been demonstrating a constant openness and respect to various forms of collaboration with the government, public/ private sectors,and civil society. Based on a strong foundation of hope to achieve a safe, positive, and wholesome environment for children and young people to grow up in, CRF personnel engage cooperatively to achieve this aim. Our funding continues to come from various sources, both local and international. Therefore, we capably demonstrate to donors that we can work with them to create equal opportunities for all children regardless of their race, colour, sex, language, religion, national, ethnic/social origin, disability, birth or other status.

Creativity: Children and young people are creative with flourishing imaginations and dreams for the future. Creativity is about constantly inventing new ways to respond to the rapid transformation of society. Innovation in all CRF actions is a catalyst for tangible improvement of the status of children's rights and lives, taking into consideration global and local trends, gaps, and opportunities. CRF seeks to promote and tap into this creativity by working alongside the children and learning from the young people involved in the programs. This creativity motivates and sustains the CRF staff/volunteers in the work that we do. By creating a safe, positive, and wholesome environment for the children and young people growing up in Cambodia, their creativity can blossom.

 

Misssion

In particular, CRF aims to:
  • Educate state and non-state persons to become accountable for implementing the UNCRC
  • Empower children and young people to actively and meaningfully engage in age-appropriate decision making processes, and to become their own advocate for the respect of children’s rights at all levels
  • Support duty bearers and rights holders within CRF programs who seek to realise child’s rights
  • Mobilise individuals, communities, and governments to dedicate resources and efforts toward making the lives of children and young people in Cambodia safe, positive, and wholesome
  • Monitor the implementation of the UNCRC in Cambodia in partnership with the children, young people, and adults

Vision

At CRF we believe children are not just tomorrow’s citizens. We believe children are capable of making valuable contributions as participants in matters of governance, today. CRF believes that investing in children and youth, enabling the realization of their rights and empowering them to uphold their rights, are fundamental to the sustained development of democracy and prosperity of Cambodia, and across the world.

Goal

1. Educate state and non-state persons to become accountable for implementing the UNCRC 2. Empower children and young people to actively and meaningfully engage in age-appropriate decision making processes, and to become their own advocate for the respect of children’s rights at all levels 3. Support duty bearers and rights holders within CRF programs who seek to realise child’s rights 4. Mobilise individuals, communities, and governments to dedicate resources and efforts toward making the lives of children and young people in Cambodia safe, positive, and wholesome 5. Monitor the implementation of the UNCRC in Cambodia in partnership with the children, young people, and adults

Project Summary

1. SCHOLARSHIP PROGRAM
2. BETTER SCHOOL BUILDING PROJECT
3. PROMOTING A CHILD FRIENDLY LEARNING ENVIRONMENT FOR QUALITY EDUCATION - PHASE 2
4. MAINSTREAMING CHILD RIGHTS IN SCHOOLS
5. STRENGTHENING CHILDREN'S VOICES BY PROMOTING SAFE SCHOOLS
6. EMPOWERING CHILD & YOUTH-LED GROUPS FOR MEANINGFUL CHILD PARTICIPATION IN CHILD RIGHTS PROMOTION AND MONITORING
7. PROMOTING CHILD FRIENDLY AND HEALTHY LEARNING ENVIRONMENTS
8. IMPROVING THE HYGIENE AND SANITATION OF RURAL SCHOOLS AND COMMUNITIES IN CAMBODIA - PHASE 2