ព័ត៌មានលម្អិត

ជប៉ុនសាងសង់សាលារៀនឳ្យកុមារ ( )

Japan Team of Young Human Power (JHP)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and TrainingEducation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 553/012 731 223

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : banrath@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.jhp.org.jp

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 03-6435-0812

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.jhp.or.jp/shoukai/gaiyo_eng.html

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Yomiuri Rikou gakuin Building 6F, 5-26-16 Shiba, Minato-ku, Tokyo 〒 108-0014

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Japan

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ :

Overview

Japan Team of Young Human Power (JHP) is a Japan-based organization that aims to provide educational support and humanitarian aid in Japan, Cambodia and many other countries that suffer from disasters and conflicts. Most of our activities take place in Cambodia, including construction of school facilities and provision of music/art education. JHP also makes effort to raise awareness about developing countries by sending university students to Cambodia, Africa and disastrous areas in Japan to perform various duties from the construction of play ground to humanitarian aid activities. JHP has been working to improve the world since 1993 and continues to do so till the time comes.

Background

JHP was established through the activities of Japan International Rescue Action committee (JIRAC), when Cambodian Refugees came back into Cambodia in 1991. The education in Cambodia was forbidden and severely destroyed during the Pol-Pot regime, and the country is still struggling due to the shortage of schools and teachers. We believe that one of the most important things for Cambodia is to establish a solid educational system. JHP was formed in 1993, separating itself from JIRAC, focusing its activities on the construction of school facilities. To date, JHP has constructed more than 220 school buildings in various parts of Cambodia and we will continue our effort to build more schools until we satisfy the need for school facilities. JHP also has educational support project since 1995, which provides music/art training for teachers, TTC students, and hosts music/art contests in provinces. Center for Children’s Happiness (CCH) was established in 2002 to help orphans receive minimum education and living skills.

Value

N/A

Misssion

Our mission is to: 1.Construct school facilities where they are needed the most 2.Make effort to spread the music/art courses among school curriculum in order to enrich the mind of Cambodian students and people 3. Raise awareness of the situation in Cambodia and other developing nations among Japanese youth in order to deepen their understanding of and gain support for countries in need, and 4.Help children in need to receive minimum education through the management of an orphanage, the Center for Children’s Happiness (CCH).

Vision

We believe that “the development of the nation and the democratization shall be started with enrichment of fundamental education.” JHP has been in Cambodia since 1993 to improve the educational infrastructure of the country. Moreover, our goal is help Cambodians recover from the painful past and build a peaceful nation. To achieve those goals, JHP believes that education shall be our primary focus and through that, we aim to enrich the nation’s human capital and minds of Cambodian citizens.

Goal

N/A