ព័ត៌មានលម្អិត

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ( អ.ស )

Nak Akphiwath Sahakum (NAS)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 042 942 050/089 879 695

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : nasktheng@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.nascambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kampong Cham

ឃុំ/សង្កាត់ : Veal Vong

ភូមិ : Ou Thum

Background

NAS is dedicated to improving the quality of life for poor and vulnerable people, especially women and children. Our name, 'Nak Akphivath Sahakum', is Khmer. It means "community developer". We are a non-profit, non-governmental and non-political organisation. We were established in May 1997 and gained formal recognition in June 1997 from the Provincial Governor, Kampong Cham Province. We were registered with the Ministry of Interior, Royal Kingdom of Cambodia in September 1999 and re-registered as an organisation in October 2010.

Misssion

In achieving the vision, NAS has the following mission approaches: Empowering poor and vulnerable people, especially women and children. Improving knowledge and living conditions through adaptation to climate change. Creating efficient and sustainable livelihood option innovated by poor and vulnerable people, especially women and children.

Vision

Poor and vulnerable people live with a better standard of living and welfare.

Goal

Improving the quality of living conditions for poor and vulnerable people, especially women and children, through effective and sustainable livelihood options, a human-rights based approach to programming, and climate change awareness raising and adaptation.