ព័ត៌មានលម្អិត

មូលនិធិជនពិការសំរាប់ការអប់រំនិងការងារ ( ម.យ.អ.ក )

Youth with Disabilities Foundation for Education and Employment (YODIFEE)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Disability and RehabilitationEducation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 889 660/012 324 548

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sopagnamsc@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.yodifee.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Ta Khmau

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Samnanh

ភូមិ :

Overview

YODIFEE is a local non governmental organization that was established in 2005 with the financial support from Marist Mission Centre Australia and Stichting Liliane Fonds, The Netherlands. YODIFEE aims to help disadvantage young people with physical disabilities access secondary and tertiary education, skills training that equip them with the talents and experience they need to become employable or self-employed and in time self-sufficient. It aims, further, to ensure that youth with disabilities confidently assume a place in society, aware of their rights and ready to contribute to the best of their ability

Background

People with disabilities (PWDs) in Cambodia must overcome significant barriers in the built environment. These include access to homes and schools, rice fields and other areas of work, and centers of communication and information. These physical barriers prevent disabled people from actively participating in social and economic activities. But while obstacles in the built environment present formidable challenges to disabled people, attitudinal and social barriers are, by far, the more insidious. Discrimination against disabled people whether committed maliciously or unwittingly leads to their social exclusion. Skills training, income generation and job placement are important means of rehabilitating for PWDs. To achieve the barriers PWDs often face and also provide skills for young people with disabilities, YODIFEE has been established in 2005 by a Cambodian young man with physical disability. This project is grown out of the project of the Autralian Marist Brothers. The project is to support young people with disability go to school, gain employment, and guidance to earn a living. The program of Yodifee has a strong working connection with government departments, agencies and NGOs to collaborate in meeting the needs of people with disabilities.

Value

N/A

Misssion

To assist young person with physical disabilities accesses to Education (secondary school and tertiary) and employment, self-employment or self- sufficient.

Vision

Every young person with physical disability accesses to education (secondary school and tertiary) and employment self-employment or self- sufficient.

Goal

N/A