ព័ត៌មានលម្អិត

បេសកកម្មសម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៌ខ្មែរ ( )

Mission of Generous Cambodia Alliance (Generous)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 849192 / 033 6591515

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sokhoeun.generous@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.generous-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ : Ou Thum

Overview

N/A

Background

N/A

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

Law abiding, equitable, communities free of poverty and discrimination including gender based discrimination. Where all have access to health care, education, sustainable livelihoods, and enjoy a decent quality of life.

Goal

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.ChhonSokhoeunMaleExecutive Director012 849 192sokhoeun_generous@yahoo.com