ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការកូនក្មេង ( ក.ក )

Kone Khmeng (KK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community DevelopmentRural Water & SanitationEducationCommunity Economic Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Pang Sophany

ប្រអប់ Ccc : 371

ប្រអប់ Po : 2654

លេខទូរស័ព្ទ : 023 69 13 908/017 413 032

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : konekmeng@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.kone-kmeng.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Pir

ភូមិ :

Background

When KoneKmeng first started, it connected charitable financial donors to churches in Cambodia to meet the desperate needs of children at risk. Over the past 8 years, KoneKmeng has developed this idea into an organization that now empowers the local churches to begin meeting the needs in their communities, especially those of the children. KoneKmeng’s efforts have grown from several small temporary outreaches such as motorbike repair training, Jesus Club for Children, and nutrition for babies in poor health to projects that are building the local churches through programs such as spiritual growth training, non-formal education classes, community education, family economic development, clean water, and sanitation projects.

Value

-We believe God places a high value on children and families.

-We believe that the church is the most important agency in transforming communities, including the lives of children at risk.

-We believe that supporting the children’s families is essential in order to ensure their long-term well-being.

Misssion

Empowering churches to respond to the needs of children at risk in their communities

Vision

Churches in Cambodia responding to the needs of children at risk in their communities