ព័ត៌មានលម្អិត

កុមារកម្ពុជាប្រឆាំងទុរភិក្សានិងហឹង្សា ( ស៊ីកាស្វា )

Cambodian Children Against Starvation and Children's Association (CCASVA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 089 997 718/023 993 615/012 888 613

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ccasva@ccasva.org

គេហទំព័រ៖ :www.ccasva.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Background

The Cambodian Children Against Starvation and Violence Association (CCASVA) is a nonpartisan, non-religious, non-profit and local non-governmental organization. We work to address the needs of vulnerable and victimized children and youth who are exposed to violence, sexual abuse, trafficking, exploitation, drug abuse, and the impacts of HIV/AIDS. CCASVA was established in January 1996 by a group of Cambodian student volunteers. The Ministry of the Interior of Kingdom of Cambodia officially registered and recognized CCASVA on September 23rd, 1996 (Permit No- 889) and signed MOU with the Ministry of Social Veteran and Youth- MOSVY. Between 1996 and 2013, CCASVA created the Center for Child Development (CCD) in Phnom Penh. CCD delivers services such as health care, education, and vocational training. To date, CCD had changed the lives of more than 600 streets and working children, helping them become productive citizens in Cambodian society and better parents and moreover around 3000 children on the street and slum have access public school. Under supporting both financial and technical from Embassy UK, private donors, Save the children Norway, World Food program, Terre des Hommes Netherlands, COSECAM-EC, ACCT Between 1998 and 2012, CCASVA has provided health and HIV/AIDS prevention education to youth, people living with HIV (PLHIV), pregnant women, men who have sex with men (MSM), entertainment workers (EW), and drug users in 3 districts of Prey Veng province. This has helped them to receive better quality public health services and reduced HIV/AIDS infection transmission. CCASVA also provides livelihood training in business running, animal raising, and saving in self-help groups, increasing family incomes. CCASVA has been supported of financial and technical by KHANA (UNFPA, Global Fund, EC, World food program), PSI. Between 2005 and 2012, CCASVA has provided technical support to local communities to create and strengthen anti-child trafficking mechanisms in three districts of Prey Veng province, forming the Village Safety Net. CCASVA has been supported from Cambodia Acts-Terre des Hommes Netherlands and EC) Between 2010 and 2014, CCASVA has worked with 4 communes in Kamchay Mear district, Prey Veng province. The focus in these communes has been providing technical support to Commune Council for Women and Children (CCWC) to mobilize resources and distribute children’s rights information. CCASVA has also supported the Commune Council (CC) in making a commune investment plan and CCWC in making a social development plan. This has helped both groups gain support from the local provincial administration unit for one year. CCASVA has been supported by Save the Children Australia. In 2011-2014, CCASVA has been working with local communes in 2 districts of Siem Reap province and 2 districts of Tboung Khmom province in 25 communes and 302 villages with Family Protection Network. CCASVA’s efforts are focused on protecting children from all forms of abuse by providing children’s rights information, training, and capacity building advocacy at national and sub national levels. CCASVA is supporting by Plan International/Cambodia to implement on Family Protection Newt work Currently and former of CCASVA donors, CCASVA has received funding from different development partners such as people of USA (1996-1998), the British Embassy (1997-1998), World Food Program (1997-2002 and 2003-2012), Save the Children UK (1997-1998), Save the Children Norway-Cambodia Office (1998-2009), KHANA(1998-2013), Terre des Hommes Netherlands (2000-2011) and Population Service International (2003-2012), Save the Children Australia (2010-2012), Cambodia Acts (2005-2014), COSECAM (2008-2011), Centre for Child Development-Private donor (2007-2012) , NCHADS (2008-2011), Plan International (2011-2016), NGO-CRC (2011-2012) and Australia Cambodia Children Taskforce (2013-2014).

Value

CCASAVA is non-profit and non-partisan affiliation and working on social issues and social development in Cambodia, All CCASVA staff and Board of Directors are fully respected core values such as MUTUAL RESPECT, ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY , PARTICIPATION and RULE OF LAW as detailed below; Mutual Respect ( CCASVA works to respect and value to target group such as, listen children speaking etc) Accountability ( CCASVA will ensure and account all activities do in communities to target group and stakeholders) Transparency ( CCASVA always orients its program at the beginning and ending by conduct project review to reflect the target group need, CCASVA always distribute the reports, and newsletter to target group and stakeholders, CCASVA always conduct financial audit every fiscal year) Rule of Laws ( CCASVA always respect CACSVA’s policies and strategic plan and government’s laws and policies relevant to CCASVA’s work) Participatory ( CCASVA works to help target group to help themselves by promoting target group to be ownership and self-reliance)

Mission

To achieve the above vision, CCASVA’s missions are; Provide high quality of effective protection, care and support services to orphans, vulnerable children, youth and migrants workers Building strategic partnership with stakeholders to achieve Millennium Development Goal-MDG 2015 and Sustainable Development Goal-SDG 2015-2030 Strengthening enabling environment for communities to be resilient, functioned, sustainable and independent

Vision

Orphans and vulnerable children, youth, migrants and youth have quality of life and dignity.

Goal

The goal of CCASVA is empowering resilient, social cohesion and social economic status of youth, migrants and orphans and vulnerable children

Project Summary

N/A