ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ( )

Cambodia Human Right Task Force (CHRTF)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 016 705 567/ 089 928 399

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ouchleng@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.chrtf.net/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Prampir Meakkakra

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ : Ou Thum

Overview

N/A

Background

N/A

Value

N/A

Misssion

We sacrificed and committed our voluntary work fighting against illegal logging, illegal land concession, illegal mining concession, forest concession and other development project, the abuse of human rights, labor rights, and racial discrimination and against social injustice and corruption issues in Cambodia by peace and non-violent means through people movement and social media.

Vision

We wish to meet Cambodian people living in reality of dignity, peace, respect human rights, democracy, equality of access and use of natural resources between the poor and rich, promote labor rights to garment worker, fair and just business and investment, rule of law, social justice and transparency.

Goal

Cambodian people stand up altogether to enjoy the real rights of ownership to natural resources, owner of country’s fate, living condition is improved.

Project Summary

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.LengOUCHMaleChairman016 705 567/ 077 705 567/ 078 705 567ouchleng@gmail.com
Mr.Bun TheaKEOMaleSenior Legal Adviser 012 24 35 38yothean@yahoo.com
Mr.DaKHUTMaleForest Conservationist in Cambodia089 928 399/ 096 6698 466khutda.chrtf@gmail.com
Mr.Sopheak PHIN MaleForest Community Empowerment Officer012 737 745sopheakphin66@gmail.com