ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការជំនួយអាត់វែនទីស្តកម្ពុជា ( អាដ្រា )

Adventist Development And Relief Agency Cambodia (ADRA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and TrainingHealth, Nutrition and HIV/AIDSAgriculture and Water

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Mark Schwisow

ប្រអប់ Ccc : 4

ប្រអប់ Po : 105

លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 693/023 880 365

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@adracambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.adracambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 301 680 6000

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.adra.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : jmduffy@adra.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 12501 Old Columbia Pike

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Kak Muoy

ភូមិ :

Overview

ADRA Cambodia is an organization that.... • Actively supports communities through a portfolio of development activities that are planned and implemented cooperatively • Provides assistance in situations of crisis or chronic distress, and works towards the development of long-term solutions with those affected • Works through equitable partnerships with those in need to achieve positive and sustainable change in communities • Builds networks that develop indigenous capacity, appropriate technology, and skills at all levels • Develops and maintains relationships with our partners and constituents that provide effective channels for mutual growth and action • Promotes and expands the equitable and participatory involvement of women in the development process • Advocates for and assists in the increased use of communities' capacities to care for and responsibly manage the natural resources of their environment • Facilitates the right and ability of all children to attain their full potential, and to assist in assuring the child's survival to achieve that potential

Background

In 1988 the ADRA Directors for Far Eastern Division and ADRA Thailand responded to a call for proposals from the Australian Development Agency, went to Cambodia, met with various ministries, and working with the ministry of Agriculture put together the first ADRA project in Cambodia that was operated out of Thailand. It was an irrigation project in Siem Reap which utilized the water from the Angkor Wat reservoir to irrigate local padi fields. Since then, ADRA Cambodia has expanded to Kompong Thom, Preah Vihear and Pursat provinces and operated projects in Food Security, WASH and Health Sectors which includes Tobacco Control. Relief for disaster response is added when needed.

Value

ADRA Cambodia reflects God’s character of love for the poor and vulnerable through development and relief projects based on inclusive, trust-based community relationships that lead to improved quality of life.

Misssion

ADRA Cambodia is a humanitarian and development organization of the Seventh-day Adventist Church that works with people in poverty and distress to create positive change through empowering partnerships and responsible action.

Vision

ADRA Cambodia reflects God's character of love for the poor and vulnerable through development and relief projects based on inclusive, trust-based community relationships that lead to improved quality of life

Goal

N/A