ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍អនាគតកុមារកម្ពុជា ( អដអកក )

Development for The Future of Cambodia Children (DFCC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 089 588 558/016 588 558

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : vision4dfcc@aol.com

គេហទំព័រ៖ :www.dfccvisions.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Saensokh

ឃុំ/សង្កាត់ : Phnom Penh Thmei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

TPR English & Bible School

Background

Since 2005, with 15 students currently have 75

Value

N/A

Misssion

To serve the children of their country a better life

Vision

Want to see our internship will be set up at various locations

Goal

N/A