ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឍមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុន ( )

Japan International Volunteer Center (JVC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 41

ប្រអប់ Po : 526

លេខទូរស័ព្ទ : 023 885 731

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : jvcpp@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.ngo-jvc.net

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (81) 3-3834-2388

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.ngo-jvc.net/en/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@ngo-jvc.net

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 6F Creative One Akihabara Bldg., 5-3-4 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8605 JAPAN

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Japan

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Prampir Meakkakra

ឃុំ/សង្កាត់ : Veal Vong

ភូមិ : Ou Thum

Overview

JVC is a non-government, non-religion, non-profit people’s organization that was founded in 1980, originally to provide a relief support for refugees in Thailand from Indo-Chinese countries. JVC acts on the basis of people-to-people communication and cooperation to ensure sustainable communities. Our programs aim to encourage and support the pursuit of self-reliance, protection for indigenous culture, conservation of local natural resources and establishment of communities where people live together in harmony. As of January 2006, JVC is active in nine countries and regions (plus two countries for emergency relief), and with offices in seven countries and regions in Asia, Africa, and the Middle East, JVC supports human development by providing technical and institutional assistance to local community in a sense of mutual cooperation. JVC also organizes various activities to promote awareness among Japanese of the global society, including policy proposals towards Japanese government

Background

1980 Started with a material assistance for the primary education and irrigation through other international NGOs. 1982 Sent an engineer with a drilling machine to a NGO engaged in well digging in Takeo province. 1985 Reached an agreement with the government of Cambodia on automobile maintenance and technical skills training. 1986 Opened JVC Cambodia office in Phnom Penh. 1986 Started Technical Skills Training program on automobile repair and maintenance for staff members of the Department of Transport in Phnom Penh. 1988 Started Mother and Child Health (MCH) program in Kandal province. 1990 Started a new curriculum on Technical Skills Training and opened the school for public. 1992 Started to support Rose Center, an orphan facility in Phnom Penh in May. Withdrew from MCH project in December. 1993 Developed a new project on Rural Development in order to secure food and water in rural villages. 1994 Rural Development project developed into Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) project. 1994 Started Technical Skills Training program in Sihanoukville. 1995 Started Trainers’ Resource Center (TRC) in JVC Cambodia Office. 1998 Terminated the support of Rose Center. 1999 Started Environment Education program. 2000 Phnom Penh Technical School and Workshop (TSW) became self-financed. 2001 Started a research on fishery and promote water resource management by community fisheries at Tonle Sap. Co-coordinated the Japanese NGO Workers’ Network in Cambodia (JNNC). 2002 Started a research on land issue. 2003 Conducted community-fishery workshops. 2004 Joined the Interim-Board of NTFP for indigenous people in Ratanakiri to set-up a Permanent Board. 2005 Started action research (AR) on herbal medicines. Finalised the study on land issue. Ended the community fishery project and the provision of running cost to the Sihanoukville TSW. 2006 Satrted Community Livelihood Improvement through Ecological Agriculture and Natural Resource Management (CLEAN) 2010 Started CLEAN project phase-2 (for 3 years) 2013 Extended CLEAN Project phase-2 (For 2 years)

Value

N/A

Misssion

1) Community-based Sustainable Development 2) Post-Conflict Reconstruction and Reconciliation 3) Disaster Relief and Reconstruction 4) Grass-roots Networking

Vision

to realize a society where all people can live in harmony with each other and with nature: 1) JVC supports people who are struggling to improve their living conditions despite of their socially imposed hardships; and 2) JVC works to promote new lifestyles and human relations to protect and revitalize environment.

Goal

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.INAGAKIMihoMaleJVC Cambodia Project CoordinatorN/Ainagaki@ngo-jvc.net