ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការអីុតាលីជួយសង្គ្រោះកុមារ ( )

Italian Association for Aid to Children (CIAI)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsEducationHealth

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Nicolas Savajol

ប្រអប់ Ccc : 38

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 996

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@ciai.it

គេហទំព័រ៖ :www.ciai.it

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ :

Background

In 1968 a group of families believed in a revolutionary idea for those days in Italy and they have undertook to spread it: a neglected child could be welcomed into an Italian family as a son, despite a different look and a different skin colour.Since then CIAI has come a long way, significantly extending his ownfield of action while keeping an high focus on the child rights and well being: the action of the CIAI starts from the children, with the children and for the children to ensure them protection, social inclusion, emotional and psychological well being.

Misssion

We are restating our guiding principles today to reaffirm our commitment to children and to the community, to make sure no child is left alone

1 Solitude is the biggest problem 
We have learned that the worst thing for a child, even more than for another human being, is solitude, not being able to count on anyone.

2 Our solution is caring and bonds
Taking effective care of a solitary child essentially means listening and rebuilding bonds. Bonds with the family, with school, with the community, with the world.

3 Love and professionalism are the vital ingredients 
Rebuilding strong and lasting bonds requires great passion and professionalism, plus a healthy dose of optimism.

4 Welcoming difference is in our DNA
We believe that diversity is a source of riches for us all and that tolerance and acceptance is a fundamental value.

5 Respect for human rights is our guiding principle
Every child has basic rights. To defend them is the duty of everyon

6 Ethics and transparency are key to everything we do. 
We have always taken great care to report our work thoroughly because transparency and honesty are the basis of every relationship.

7 We never stop learning 
We learn from our successes, and even more from our mistakes, always seeking solutions to new challenges.

8 The happiness of every child is our final goal
We have the happiness of every child at heart and in each case we do everything possible to achieve it, just as through the child were our own

Vision

A world in which no child feels alone any longer and each one can grow up happily.