ព័ត៌មានលម្អិត

អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ( )

Conservation and Development on Cambodia (CDCam)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 011 403 397/012 934 094

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cdcam@mail.com

គេហទំព័រ៖ :http://yp.com.kh/listings/kh19940-conservation-dev

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Tumpun

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Conservation and Development on Cambodia (CDCam) Established June 2002 by a few of graduated student that they vision to help the world and human. CDCam located in Phnom Penh and will have sub office in Prey Veng Province and Kratie Province. CDCam has three main project: 1.Environment Project( Forestry, Pesticide) 2.Development Project( Community Development, Gender, Vocational Training) 3.Volunteer Service

Background

Conservation and Development on Cambodia (CDCam) is a local non-profit organization established since 2002. CDCam aims at improving, promoting and integrating conservative concepts into development aspects through environmental conservation and advocacy, natural resources management, community development, volunteer and environmental debate programs. CDCam has registered with Ministry of Interior on September 8, 2004 and implemented activities without race, religion and political discrimination.

Value

N/A

Misssion

CDCam missions are to conserve environment and natural resources and to develop communities nationwide. Our missions are: 1.Capacity building for self support and society 2.Providing chances for sustainable community development 3.Providing technical supports for conservation and development issue 4.Problem-based solving and learning for natural resources utilization conflicts, advocate for safe development and eliminate all forms of discrimination. 5.Developing community based natural resource and job promotion 6.Working for the welfare of environment through community and local environmental education

Vision

CDCam's vision is a force and optional partner for both local and international institutes who are fighting to stop the natural resources destruction, and promoting the sustainable development. CDCam keens on an environmentally development world together with sustainable benefits for Cambodia.

Goal

N/A