ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ទឹក និងទីផ្សារជនបទ ( អាយឌីអ៊ី )

International Development Enterprises (iDE)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Certificate

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 78

ប្រអប់ Po : 1577

លេខទូរស័ព្ទ : 023 22 35 40/41

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodia@ideglobal.org

គេហទំព័រ៖ :ideorg.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 303.232.4336

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : ideorg.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Tumpun

ភូមិ : Ou Thum

Overview

IDE is a non-profit International NGO with a unique market-based approach to poverty reduction. IDE helps to build profitable enterprises and value chains that deliver sustainable social and economic benefits to the rural poor, enabling them to increase their income and improve their quality of life.

Background

Agriculture 1. Farm Business Advisors 2. Cambodia Agribusiness Development Facility 3. Drip irrigation systems 4. Improved fertilizer technology 5. Commercial Developemnt and Strengthening of Horticulture Water and Sanitation 6. Ceramic Water Purifiers 7. Sanitary latrines

Value

We believe that everyone deserves a chance to prosper We think that markets can be a powerful force for good We have no ‘beneficiaries’, just customers We treat our customers and staff with respect and care We are innovative and entrepreneurial We aim for BIG, sustainable impact We guard our integrity

Misssion

iDE creates income and livelihood opportunities for poor rural households

Vision

Everyone has the opportunity to prosper

Goal

N/A

Project Summary

N/A