ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការអ្នកក្សេត្រសាស្រ្ត ( N/A )

Agronomes et Veterinaires Sans Frontieres (AVSF)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 152

ប្រអប់ Po : 902

លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 037/012 505 211

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : avsf@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.avsf.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +33 (0)4 78 69 79 59

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.avsf.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 18 Rue de Gerland

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Tumpun

ភូមិ : Ou Thum

Overview

N/A

Background

Over 35 years of existence: Agronomes et Vétérinaires sans frontières was created in 2004 through the merger of the Centre International de Coopération pour le Développement Agricole (CICDA) and Vétérinaires Sans Frontières (VSF), two professional associations working for international solidarity that were founded in 1977 and 1983 respectively.

Value

Agronomes et Vétérinaires sans frontières is not a substitute for either farmers’ households, or local bodies. Our interventions aim to strengthen those farmers’ households’ capacity to undertake proper development. Our team, which consists of expatriates and local professionals, has followed the global standards of respecting local identity by working in partnership with farmer organizations, local NGOs, technical institutes…

Misssion

Agronomes et Vétérinaires sans frontières works alongside rural households the most threatened by destitution and exclusion. To assist them, the association has made available qualified staff in the fields of agriculture, livestock and animal health. It mobilizes people in the North and in the South to the protection of peasant agriculture.

Vision

Peasant agriculture contributes to food sovereignty of people and plays a key role in the balanced management of their territory, in the preservation of the environment and employment. Agronomes et Vétérinaires sans frontières is convinced that participation in socio-economic activities of agricultural population in the South is the best way of continuously working against poverty.

Goal

1. To ensure food security of vulnerable people in its three dimensions: availability, access and utilization. 2. To build the capacity of stakeholders to be able to support the development of family farming. 3. To contribute to sustainable natural res