ព័ត៌មានលម្អិត

មូលនិធិផ្កាយសមុទ្រឥណ្ឌូចិន ( )

Indochina Starfish Foundation (ISF)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : EducationHealthSport

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Chourp Vicheka (Country Manager)

ប្រអប់ Ccc : 375

ប្រអប់ Po : 2609 Phnom Penh

លេខទូរស័ព្ទ : 023 424 236

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ps@indochinastarfish.org

គេហទំព័រ៖ :www.indochinastarfish.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 42 42 36/ 023 42 42 63

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : cv@indochinastarfish.org /ps@indochinastarfish.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : cv@indochinastarfish.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : #1310, Plov Lum, Chamre

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Japan

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Tumpun

ភូមិ :

Overview

The Indochina Starfish Foundation is an International Charity which helps some of the poorest, most disadvantaged children in Cambodia. ISF believes that every child has the right to education, healthcare and sport. Our Education and Football Programmes deliver these rights to Cambodian children.

Background

In 2005 Peter Slater & a group of like minded friends, all of whom had worked and lived in Asia for a number of years, visited Cambodia. All were stuck by the beauty of the country and how wonderful the Cambodia people, both young and old, were. However it was also impossible not be struck by the devastating impact of the tragic events of the Pol Pot, Khmer Rouge regime. Across the country it was still evident through the levels of poverty, the lack of any real breadth and depth of professional skills (so many doctors, nurses, teachers, and other professionals were killed during the regime) as well as on the faces of many of the people even after so many years have passed. Walking through the streets, talking to local people, visiting a number of NGO’s (Non Governmental Organisations / Charities) and orphanages it was clear to the group of friends that there was a desperate need for help and an opportunity to make a real, tangible and meaningful difference to the lives of literally hundreds and then thousands of children. So the group of friends established the Indochina Starfish Foundation (ISF) and became its first Trustees. It was very quickly agreed that their focus would be centred around two core programmes, an educational programme and a football coaching programme, as each would have a profound and significant impact on the lives of many children.

Misssion

believes that every child has the right to education, healthcare and sport. • ISF seeks to ISF make a fundamental and positive change to the lives of some of the poorest and most disadvantaged children and their families in Cambodia. • We seek to achieve this through a focused education and healthcare programme along with the development of grassroots football for under-privileged boys and girls. • Our education and football initiatives are developing healthy, educated and confident young Cambodians with career opportunities which can allow them and their families to escape the cycle of poverty which still blights many in Cambodian society.

Vision

Making a difference, one child at a time

Goal