ព័ត៌មានលម្អិត

មិត្តសំឡាញ់ ( )

Mith Samlanh (Friends)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 293

ប្រអប់ Po : 588

លេខទូរស័ព្ទ : 012 852 406/023 220 596/023 220 596

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@friends-restaurant.org

គេហទំព័រ៖ :www.friends-restaurant.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Chey Chumneah

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Mith Samlanh is a leading local NGO working with street children, their families, and their community. Mith Samlanh has been established in 1994 to respond to the immediate needs of street children in accordance with The Convention on the Rights of the Child. Mith Samlanh’s general objective is to reintegrate street children into society through family placement whenever possible, reintegration into public school (for younger children), and employment (for older children).

Background

Mith Samlanh/Friends was started in August 1994 by Mr. Sebastien Marot, Ms. Barbara Adams and Mr. Mark Turgesen as a local initiative towards helping street children. Sebastien Marot was put in charge of establishing, running and monitoring the initial phase of the project. Mith Samlanh/Friends is a street children focused project, striving to provide constructive and flexible responses to the needs of street children.

Value

-Child value and best interest -Transparency -Sustainability -Positive approach

Misssion

To reintegrate the children into society: 1. Reintegrating children into their families, 2. Reintegrating younger children into the public school system 3.Supporting older children to find gainful employment 4.Linking the children with their culture 5.Making them active citizens

Vision

Cambodia be a country where no children are forced to live or work on the streets.

Goal

N/A

Project Summary

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ms.SomayaMap FemaleN/A023 220 596info@mithsamlanh.org.kh
Ms.PhannyKay FemaleAdmin/HR Coordinator023 220 596phanny@mithsamlanh.org