ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Action Aid Cambodia (AAC)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and Animal HealthEducation and TrainingHealth, Nutrition and HIV/AIDS

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Hun Boramey

ប្រអប់ Ccc : 93

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 462/012 200 341

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : e-mail_cambodia@actionaid.org

គេហទំព័រ៖ :https://cambodia.actionaid.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Basak

ភូមិ :

Overview

ActionAid began its programme work in Cambodia in 1999. It focused to identify people's groups from various provinces all over the country, strengthen their capacity and link them with networks and movements within Cambodia and the South East Asia region. ActionAid Cambodia country office was established in July 2004 and since then it has evolved strategic long-term partnership with different people's groups and NGOs across the country. Today, ActionAid Cambodia works in long-term partnership with 20 local partners in 16 provinces. Our Country Programme in Cambodia is very strategic in its geographical coverage, encompassing the difficult terrains and the most poor and excluded communities. ActionAid and Austcare have officially merged in Cambodia since 1st July 2009. Presently, we (ActionAid and former Austcare) have 55 staff (Women: 28, men: 27).

Background

ActionAid began its operation from Bangkok in 1999, focusing on identifying various people’s groups throughout the country, and opened its country office in July 2004. Since then, we work in partnership with 19 local based-NGOs, as our development partners and who have been working directly with about 253,421 poor people in 18 provinces. ActionAid in Cambodia focuses on such five themes as women’s rights, right to education, food rights, governance, HIV/AIDS and disaster risk reduction. We also engage in policy advocacy on the themes with the government, media, judiciary and civil societies at national and regional levels to influence policy for sustained change.

Value

N/A

Misssion

ActionAid’s mission is to work with poor and marginalized people to eradicate poverty by overcoming the injustice and inequality that cause it.

Vision

Our vision is a world without poverty in which every person can exercise their right to a life of dignity.

Goal

N/A