ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា ( )

ChildFund Cambodia (Child Fund)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Early Child Care and Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 9

ប្រអប់ Po : 93

លេខទូរស័ព្ទ : +855 (0) 23 997 113

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@childfund.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.childfund.org.au

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 61 2 92 643533

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.childfund.org.au

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@childfund.org.au

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Australia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Chakto Mukh

ភូមិ :

Overview

ChildFund Cambodia is the representative office of ChildFund Australia – an independent and non‐religious international development organization that works to reduce poverty for children in the developing world. ChildFund Australia is a member of the ChildFund Alliance – a global network of 12 organizations which assists more than 15 million children and families in 58 countries. ChildFund Australia is a registered charity and is fully accredited by the Department of Foreign Affairs and Trade which manages the Australian Government’s overseas aid program. ChildFund began work in Cambodia in 2007, and today implements community development programs in Svay Rieng and Kratie provinces focusing on the needs of children and their families in the areas of child protection, child rights, education, livelihoods, local governance, nutrition, safe migration, water and sanitation, and youth. In collaboration with the United Nations and other development agencies, ChildFund established the Child Helpline Cambodia, which responds to the needs and children and youth across Cambodia.

Background

Established by ChildFund Australia in 2007, ChildFund Cambodia initially commenced operations in Cambodia in Svay Rieng province in 2008 and expanded to Kratie province in 2010. Today our work involves evidence-based planning in the education, youth, water sanitation and health, livelihoods and food security, governance, child rights and child protection sectors. In 2009 ChildFund commenced the hosting of the Child Helpline Cambodia program, which in 2012 became a nationalized NGO. Ensuring that our work includes the cross-cutting issues of gender, minority, disability, HIV and AIDS, child participation and human rights is important. All of our work is based on the Convention on the Rights of the Child. Now ChildFund Cambodia is working in three districts: Svay Chrum and Romeas Haek in Svay Rieng province and Chhloung district in Kratie province.

Value

Values:* - We value children - We uphold the rights of every individual - We value respect - We believe in empowerment - We work in partnership - We promote accountability and transparency

Misssion

ChildFund Cambodia works in partnership with children and their communities to create lasting and meaningful change by supporting long-term community development and promoting children’s rights.

Vision

A global community, free from poverty, where children are protected and have the opportunity to reach their full potential.

Goal

Goal: * ChildFund Cambodia will work in partnership with stakeholders, building on lessons learned, facilitating transformation in communities that realizes the right of all children and young people to develop their full potential and live with digni