ព័ត៌មានលម្អិត

នីញ៉េម៉ូកម្ពុជា ( )

Nyemo Cambodia

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 71

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : ០23 88 33 14/០12 889 956

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : admin.ast@nyemo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.nyemo.com

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Prampir Meakkakra

ឃុំ/សង្កាត់ : Veal Vong

ភូមិ : Ou Thum

Background

In 1995, Nyemo France visited Cambodia to assess the feasibility of developing a social and economic reintegration program for vulnerable women in Phnom Penh and the first contacts were made for building the social and technical network on which the program would rely. Two years later, Nyemo returned and in March 1998, six months after Nyemo France got the official agreement of the Royal Government of Cambodia to implement its activities, Nyemo was ready to welcome its first beneficiaries. Continuous lobbying enabled to reinforce and expand the social and technical network. Governmental institutions, local civil society and international organizations and NGOs progressively reinforced their involvement through increased assistance and support. In 1999, the network was decided strong enough to handle a second program and Nyemo II was initiated. Nyemo II would focus on the reintegration of vulnerable women with children and women living with HIV/AIDS.

Misssion

NYEMO works to improve the quality of life of vulnerable women and their children by providing social and medical services through partnership and networking with different insituations.

Vision

Vulnerable families especially women and their children living in well-being and dignity.

Goal

N/ANyemo aims at providing vulnerable women with the necessary means to regain their dignity and to participate actively in the development of their country.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ms.NhepRothaFemaleDeputy Director០12 218 076nyemo@everyday.com.kh